Tulokset ja menetelmät

Lähde! -hankkeen tavoitteena on kehittää kultturihyvinvoinnin edistämisen toimintamalleja, jotka toimivat myös hankerahoituksen jälkeen. Keskeisenä menetelmänä on palvelumuotoilu, joka tukee hankkeen keskeisiä arvoja, osallisuutta ja monialaisuutta.

Taiteen ammattilaisten ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö on ainoa keino savuttaa tuloksellista toimintaa sekä hankkeelle asetettuja pysyvän toiminnan kehittämisen tavoitteita. Myös hankkeen ohjausryhmään kuuluu laajalti molempien alojen ammattilaisia.

Oulunkaaren kuntayhtymän Kehittäminen kuuluu kaikille -periaatetta on sovellettu hankkeessa monin tavoin. Esimerkiksi pilottitaitelijoiden työhaastatteluihin osallistui myös Oulunkaaren hoivahenkilöstön ja asiakkaiden edustajia. Jo syksyllä 2018 Lähde! –puistojen ideointiin osallistui yli sata tulevaa Iin Lähde puiston käyttäjää!

Keskeinen työkalu hankeen toiminnan monialaisessa ja osallistavassa kehittämisessä on palvelumuotoilu, jota syksyllä 2017 toteutettiin yhteistyössä Palvelumuotoilu Palon kanssa. Aloituspajaan sekä kuhunkin työpakettikohtaiseen pajaan osallistui

 

sekä asiakkaita, henkilökuntaa että taiteilijoita – sekä myös omaisia, teknisen toimen henkilöstöä ja eri alojen opiskelijoita. Palvelumuotoilu Palo kehitti myös Lähde-laatikon osallistujien kokemusten kartoittamiseen.

Hankkeeseen harjoittelujen ja projektitöiden kautta osallistuneet opiskelijat ovat tuoneet toimintaan tuoretta näkökulmaa ja tietoutta. Opiskelijat ovat mm. avustaneet taiteilijoita ja osallistuneet palvelumuotoilupajoihin.

Hanke aloitettiin pilottijaksoilla, joiden tavoitteena oli antaa lisää ymmärrystä toimintakentästä, asiakkaiden arjesta ja ammatillisen yhteistyön mahdollisuuksista. Pilotit olivat erittäin onnistuneita ja niistä saadut kokemukset ohjaavat yhdessä palvelumuotoilun tulosten kanssa hankkeen toimintaa.

Julkaisemme tällä sivulla myöhemmin hankkeessa syntyvät toimintamallit.