Onnistumisen iloa, osallisuuden kokemuksia sekä tukea hyvinvointiin ja mielekkääseen elämään – Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeessa luodaan toimintamalleja, jotka tukevat taiteen hyvinvointia edistävää käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa!

Oulunkaaren kuntayhtymän ja Taidekeskus KulttuuriKauppilan yhteisen, ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin erityisesti työttömien nuorten, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten parissa.

Toimintamalleja kehitetään monialaisena yhteistyönä taiteen ja sosiaali- ja terveysalojen asiantuntijoiden kesken, asiakkaiden osallisuudesta huolehtien ja hyödyntäen mm. palvelumuotoilun menetelmiä. Lisätietoja hankkeesta löydät täältä.

Lähde! Hyvinvoinnin tilat –toiminnassa taide ja luonto yhdistyvät liikkeelle saavaksi ja hyvinvointia tukevaksi kokonaisuudeksi. Iin Suvantolaan rakentuva Iin Lähde! -puisto toimii mallina myös muihin julkisiin tiloihin, sekä sisälle että ulos tuotavan taiteen ja taidetoiminnan toteuttamiseen. Konseptin suunnitteluun ja

puiston toteuttamiseen osallistuu mm. mielenterveyskuntoutujia, kehitysvammaisia, vanhuksia, sote-ammattilaisia ja taiteilijoita. Monialaisuus ja osallistaminen tuovat uutta näkemystä ja tietotaitoa julkisten tilojen suunnitteluun.

Lähde! Työpolku –toiminnassa luodaan taiteen ja soten yhteistyöllä uusia keinoja tukea syrjäytymisvaarassa olevia nuoria sekä maahanmuuttajia heidän omilla, yksilöllisillä taidepoluillaan. Utajärvellä ja Vaalassa pilotoitava toimintamalli tarjoaa uusia näkökulmia omaan osaamiseen.

Lähde! Sosiaalisen taiteen residenssi hyödyntää taiteilijoiden liikkuvuutta tuoden taiteen ammattilaiset tiiviiseen yhteistyöhön sote-yksiköiden sekä niitä ympäröivien yhteisöjen kanssa. Iin ryhmäkoti Startissa pilotoidun toiminnan osallistujien viesti oli selkeä: ”Tätä lisää!”