Lähde! Taiteesta voimaa arkeen 2017–20 (ESR)

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen –hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alaisen hy-vinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin erityisesti työttömien nuorten, maahanmuuttajien ja erityisryhmien keskuudessa.

Taidelähtöisillä menetelmillä lisätään nuorten, maahanmuuttajien, erityisryhmien sekä kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vahvistetaan käyttäjien henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Toimenpiteillä edistetään siten osallistujien mahdollisuuksia edetä kohti työelämää. Samalla hanke mahdollistaa uusien toimintamallien löytämisen taide- ja kulttuuripalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyöhön.

Hankkeessa kehitetään pysyviä toimintamalleja ja -alustoja, joiden avulla lisätään taiteen ja kulttuurin keinoin kohderyhmien hyvinvointia ja aktiivista osallisuutta, tuetaan ja vahvistetaan arjen mielekkyyttä sekä laajennetaan syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalista osallisuutta. Hanke toteutetaan Oulunkaaren kuntayhtymän ja Taidekeskus KulttuuriKauppilan yhteistyönä.